Mariusz Wołosz - Prezydent Bytomia

Realizacje
ogólnomiejskie

Walka z koronawirusem

 • Uruchomiliśmy dwa punkty szczepień powszechnych przeciw COVID-19 – w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy ul. Wrocławskiej 120 i w Centrum Handlowym Plejada przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 – gdzie tylko w ciągu dwóch tygodni funkcjonowania punktów zaszczepiło się ponad 10 tys. mieszkańców,
 • W 2020 r. podczas wiosennej fali zachorowań, uruchomiliśmy bytomski wymazobus, który realizował badania wymazowe u bytomian z podejrzeniem zakażenia koronawirusem,
 • Uruchomiliśmy rezerwę kryzysową, aby przeprowadzić niezbędne remonty inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 i zakupić sprzęt ratujący życie osobom zakażonym koronawirusem: respiratory, zestawy do wentylacji, intubacji, kardiomonitory, pulsoksymetry czy defibrylatory – w 2020 r. Wydatki inwestycyjne z budżetu miasta dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 wzrosły do 2,3 mln zł,
 • Wspieraliśmy organizacyjnie Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych i Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” oraz KWK Bobrek-Piekary – miejsca, w których pojawiały się ognisko koronawirusa. Wspomogliśmy bytomski sanepid, delegując pracowników do pracy w stacji i zapewniając dodatkowy sprzęt. Wspieraliśmy też bytomskie szpitale i placówki ochrony zdrowia, organizując badania wymazowe, noclegi i środki ochrony osobistej dla medyków,
 • Zaopatrywaliśmy bytomskie domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, szpitale i ośrodki zdrowia w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej,
 • Od marca 2020 realizujemy pakiet wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Tylko w ubiegłym roku odpowiedzieliśmy na ponad 800 wniosków przedsiębiorców, w ramach których udzieliliśmy ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, a także ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych. Obniżaliśmy czynsz w lokalach użytkowych, zwalnialiśmy z podatku od nieruchomości, przedłużaliśmy terminy płatności rat podatków. Zwolniliśmy dotkniętych szczególnie mocno skutkami lockdownu restauratorów z konieczności uiszczania opłaty koncesyjnej, przedstawicielom branży gastronomicznej zaoferowaliśmy niższy czynsz dzierżawny i niższe opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Czystość, bezpieczeństwo i transport

 • Wygasiliśmy, uchyliliśmy, cofnęliśmy około 60 decyzji na zbieranie i składowanie odpadów w Bytomiu,
 • Przejęliśmy kontrolę nad wysypiskiem śmieci, dzięki czemu nie dochodzi na nim do nieprawidłowości,
 • Zmieniliśmy organizację ruchu w miejscach narażonych na nielegalne składowanie odpadów,
 • Prowadzimy też stały monitoring miejsc zagrożonych powstawaniem tzw. dzikich wysypisk,
 • Utrzymaliśmy jedne z najniższych stawekza odbiór śmieci, w czasie gdy inne miasta kilkukrotnie podniosły opłatę za odbiór śmieci,
 • Umożliwiliśmy mieszkańcom wywóz odpadów na PSZOK we własnym zakresie w dogodnych godzinach, przygotowujemy otwarcie drugiego PSZOK w Miechowicach,
 • Zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie dla mieszkańców – czerwone kontenery na elektroodpady, które stanęły we wszystkich dzielnicach Bytomia,
 • Postawiliśmy kosze na plastikowe nakrętki – zaproponowaliśmy mieszkańcom możliwość segregacji i przekazania na cele charytatywne plastikowych korków,
 • Prowadzimy stały monitoring stanu jakości powietrza w ramach Bytomskiego Alarmu Smogowego,
 • Stale dofinansowujemy wymianę kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,
 • Rozpoczęliśmy współpracę z instytucjami naukowymi i eksperckimi w dziedzinie ochrony przychody i zdrowia m.in. Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Głównym Instytutem Górnictwa,
 • Prowadzimy edukację ekologiczną dzieci i dorosłych,
 • Zmieniliśmy sposób organizacji i realizacji systemu oczyszczania miasta, podział na rejony oraz zwiększony dozór zleconych prac,
 • Co roku na inwestycje i remonty bytomskich dróg przeznaczamy około 20 mln zł,
 • Wraz z firmą Bolt uruchomiliśmy wypożyczalnie miejskich hulajnóg, na których tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu bytomianie przejechali ponad 7,5 tys. km,
 • Wprowadziliśmy nowe oznakowanie szlaków rowerowych na terenach rekreacyjnych, przygotowaliśmy projekty budowy nowych dróg rowerowych, które połączą centrum miasta z dzielnicami – staramy się o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych,
 • Wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przygotowujemy wdrożenie systemu roweru miejskiego,
 • Przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia ulicznego,
 • Przygotowaliśmy projekt tzw. Uchwały krajobrazowej, który w nadchodzących tygodniach trafi do konsultacji,
 • Rozpoczęliśmy prace nad modernizacją monitoringu wizyjnego w mieście,
 • Pracujemy nad zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefach zamieszkałych oraz w okolicach szkół, doświetlamy przejścia dla pieszych.

Zarządzanie

 • Rozpoczęliśmy prace nad nową Strategią Rozwoju Miasta na lata 2021 - 2030 - najważniejszym dokumentem długofalowego planowania rozwoju Bytomia. Założeniem nowego dokumentu jest konieczność  powiązania rozwoju miasta z kierunkami europejskiej, krajowej i regionalnej polityki rozwoju oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi opartych o instrumenty finansowe w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w ramach polityki spójności w latach 2021-2027. Nowa strategia będzie gotowa pod koniec 2021 roku,
 • Zadbaliśmy o przyszłość mieszkańców lokali po upadłej spółce Arrada. Dzięki temu, mieszkańcy tych lokali nie muszą się obawiać drastycznych wzrostów czynszu i mogą skorzystać z możliwości odkupienia wynajmowanych mieszkań z bonifikatą,
 • Uzbrajamy tereny inwestycyjne i współpracujemy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną – w ciągu dwóch ostatnich lat zostały sprzedane trzy działki na jej terenie przedsiębiorcom, którzy chcą tu rozwijać swoją działalność,
 • Uaktualizowaliśmy Gminny Program Rewitalizacji i włączyliśmy w realizację projektów rewitalizacyjnych stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, instytucje,
 • Stworzyliśmy fiszkę projektową, aby przygotować się do pozyskiwania środków unijnych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zaprosiliśmy do Bytomia odpowiedzialną za podział środków eurokomisarz Elisę Ferreirę, nawiązaliśmy współpracę z fundacją WWF Polska,
 • Upubliczniliśmy wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”. Nieprawidłowości opisywane w wystąpieniach pokontrolnych NIK stały się podstawą do złożenia przez Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę BPK Sp. z o.o., BARI Sp. z o.o. i Gminy Bytom,
 • Przeprowadziliśmy kontrolę w Bytomskich Mieszkaniach, która ujawniła nieprawidłowości w przyznawaniu lokali komunalnych w trybie paragrafu 29 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom.

Dialog z mieszkańcami

 • Przywróciliśmy Bytomski Budżet Obywatelski, który umożliwia współdecydowanie o wydatkach z budżetu miasta,
 • Na prośbę organizacji pozarządowych utworzyliśmy Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym bytomskie NGO'sy mogą się spotykać, szkolić, realizować swoje działania,
 • Nasze działania realizowaliśmy w oparciu o dialog z mieszkańcami. Zorganizowaliśmy cykl spotkań w dzielnicach: Szombierkach, (21 października 2019), Łagiewnikach (28 października 2019), Miechowicach (4 listopada 2019), Stroszku i os. Ziętka (12 listopada 2019) Śródmieściu (18 listopada 2019), Stolarzowicach (25 listopada 2019), Karbiu (2 grudnia 2019), Rozbarku (9 grudnia 2019), Suchej Górze (3 lutego 2020), Górnikach (17 lutego 2020), Bobrku (2 marca 2020). Spotykaliśmy się także podczas konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji ul. Zaułek, ul. Mickiewicza, utworzenia zielonej strefy ul. Katowickiej, zmian na ul. Miarki. Wspólnie z mieszkańcami przeprowadziliśmy mapowanie dróg, tras i ścieżek rowerowych w mieście. Konsultowaliśmy rozszerzenie strefy płatnego parkowania i uchwałę krajobrazową,
 • W czasie trwania pandemii rozpoczęliśmy cykl spotkań online dotyczący poszczególnych dzielnic: Śródmieścia (12 kwietnia 2021), Miechowic (26 kwietnia 2021) Stroszka i os. Ziętka (10 maja 2021), Bobrka (25 maja 2021), Szombierek (7 czerwca 2021), Łagiewnik (21 czerwca 2021),
 • Powołaliśmy Młodzieżową Radę Miejską w Bytomiu, która włącza się w działania miasta i opiniuje interesujące młodych ludzi projekty,
 • Zadbaliśmy o dobrą współpracę z sektorem NGO (część zadań została powierzona organizacjom pozarządowym), wprowadziliśmy czytelne reguły wsparcia stowarzyszeń i klubów sportowych.

Kultura i sport

 • Przywróciliśmy Dni Bytomia i włączyliśmy mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczący programu. Przywróciliśmy Międzygalaktyczny Zlot Superbohaterów. Zapewniliśmy środki zewnętrzne na realizację poszczególnych wydarzeń kulturalnych o dużym potencjale promocyjnym dla miasta,
 • Przyznaliśmy stypendia w dziedzinie sportu, kultury i sztuki najzdolniejszym bytomianom,
 • Wprowadziliśmy transparentne i sprawiedliwe wsparcie dla klubów sportowych – uzależniamy wysokość dotacji od liczby szkolonych dzieci i osiąganych przez nie wyników, a w przypadku sportów drużynowych – od liczby wychowanków w pierwszym składzie drużyny;
 • Przywróciliśmy dotację dla Akademii Sztuk Teatralnych, dzięki naszej dobrej współpracy z władzami uczelni, Senat AST podjął decyzję o przywróceniu rekrutacji na kierunku aktor teatru tańca na Wydziale Teatru Tańca AST;
 • Uruchomiliśmy program Lokal na kulturę, w ramach którego osoby zajmujące się działalnością kulturalną i twórczą mogą starać się o najem lokalu użytkowego na preferencyjnych warunkach – za przysłowiową złotówkę ze metr kwadratowy.